Gastouderbureau Het Kuikentje heeft als voornaamste activiteit de bemiddeling tussen ouders en gastouders bij het organiseren van gastouderopvang. Voor het uitvoeren van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens. Op onze website maken wij géén gebruik van cookies en/of Google Analytics om uw privacy te beschermen.
Het inschrijfformulier op onze website voor de gastouders en ouders wordt verzonden via een beveiligde verbinding.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderbureau Het Kuikentje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval…

 • duidelijk aangeven voor welk doel wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst uitdrukkelijk vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen indien dit noodzakelijk is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is;
 • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken van de gegevens voor het leveren van de gevraagde dienst, of indien daarvoor een wettelijke verplichting bestaat;
 • uw recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens respecteren zolang wij aan onze wettelijke verplichting kunnen blijven voldoen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen: Contact GOB Het Kuikentje

Verwerking van persoonsgegevens

Gastouderbureau Het Kuikentje kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u grbruik maakt van de diensten van Gastouderbureau Het Kuikentje of omdat u deze door het invullen van een op de website te vinden informatieaanvraag-, contact- of inschrijfformulier aan Gastouderbureau Het Kuikentje verstrekt. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Gastouderbureau Het Kuikentje en door de aanvraag van informatie of door uzelf in te schrijven via de website, stemt u in met de verwerking hiervan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ouders/verzorgers en hun kinderen

  • Voornaam en achternaam (*)
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum (*)
  • BSN-nummer (*)
  • IBAN en tenaamstelling
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Geslacht(*)

* deze gegevens worden opgeslagen van zowel de ouders als de kinderen.

Gastouders en hun huisgenoten/structureel aanwezigen

  • Voornaam en achternaam (*)
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum (*)
  • BSN-nummer (*)
  • IBAN en tenaamstelling
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Geslacht(*)
  • Kopie ID
  • VOG
  • (relevante) diploma’s

* deze gegevens worden opgeslagen van zowel de gastouders als de huisgenoten/structureel aanwezigen.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

De bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijke van de diensten die u afneemt of gebruikt):

 • Het vinden van de juiste koppeling tussen vraagouder en gastouder op basis van wensen en geografische gegevens;
 • Het opstellen van overeenkomsten bij een concrete plaatsingsopdracht;
 • Om in contact met u te komen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om diensten bij u af te leveren;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Een account voor u aan te maken, zodat u de opvanguren kunt inzien en accorderen en inzicht heeft tot uw facturen;
 • De financiële afhandeling van facturen en uitbetalingen;
 • Om te voldoen aan het gestelde in de wet kinderopvang;

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Gastouderbureau Het Kuikentje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij slaan uw gegevens op vanaf inschrijving. Als hier een overeenkomst uit voort komt, dan worden de noodzakelijke gegevens, na beëindiging van deze overeenkomst, 7 jaar bewaard in de financiële administratie. Vanaf twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst worden niet strikt noodzakelijke gegevens verwijderd of geanominiseerd.

Als er geen overeenkomst voort komt uit een inschrijving of dit niet (meer) de verwachting is, dan zullen alle gegevens verwijderd worden.

Heeft u een contactformulier op de website ingevuld? Wij bewaren deze gegevens zolang dit noodzakelijk is en verwijderen deze indien dit niet meer het geval is. Ook mondeling en per e-mail verstrekte gegevens kunnen wij opslaan.

Beveiliging

Gastouderbureau Het Kuikentje neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Enkel de noodzakelijke personen hebben toegang tot de persoonsgegevens via een beveiligde toegang. Het merendeel van alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde klantbeheeromgeving, welke beheerd wordt door een derde partij die zich volgens afspraak aan strikte beveiligingsmaatregelen houdt. Daarnaast beschikt onze website over een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen tijdens de communicatie met onze website.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@gobhetkuikentje.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de persoonlijke digitale omgeving van gastouders en ouders en voor de financiële administratie. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gobhetkuikentje.nl. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet met u uit dan vinden wij dit natuurlijk heel erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.
Dat kan via de volgende link: contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement dan kun je ons mailen: info@gobhetkuikentje.nl.

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje